הזכרה בחנם

"אויב וועט מען קומען צו מיר אין שטוב וועט מען געהאלפן ווערן פונקט ווי ביי מיין לעבן"
פון די הייליגע צוואה

קוויטל + תהילים

געניסט פונעם 'שותפות פעקעדזש'
+ ביידע מתנות דעם ספר מופת הדור און די סידי

$360

באקומט איר 'ספר מופת הדור ח"ב'
אויך די ניי הערליכע סידי און
ביכל 'דער וואונדערליכער צדיק פון קערעסטיר'

$250

קוויטל

באקומט דעם הערליכן ספר
מופת הדור ח"ב

$180

א קוויטל צום
ציון

$36

Kossuth u. 67, Bodrogkeresztúr, 3916 Hungary :רבי ישעי׳לעס הויז אדרעס

US Office: 402 BERRY ST. BROOKLYN, NY 11249

Project by: JCN

212.671.1302

×

הזכרה בחנם

×

Powered By: ClickMarket Privacy Policy